ONTWERP

Lees hier meer over:

■ Landschapsvisie en
-ontwikkeling ■ Natuur
ontwikkeling ■ Beplantingen
■ Aantrekkelijke woon-
en werkomgevingen
■ Erfgoed ■ Infrastructuur
■ Landschappelijke inpassing
en verevening

TECHNIEK

Lees hier meer over:

■ Openbare ruimte
■ Bedrijfsterreinen en -entrees
■ particuliere en bedrijfs
tuinen ■ buitenruimtes
onderwijs en zorgcomplexen
■ infrastructurele projecten
■ natuurontwikkelings
projecten ■ recreatie
waterbouwkundige objecten en oevers

BEHEER

Lees hier meer over:

■ groenbeheervisie’s weg-
en waterwegen ■ advies
beplantingen ■ vastlegging
beheergegevens in database
en tekeningen (GIS) systeem
■ toezicht beheer recreatieparken
en woon(zorg)complexen
■ directie en toezicht beheer &
onderhoud terreinen en beplantingen

RUIMTE
EN GROEN

geeft al meer dan  20 jaar vorm aan de buitenruimte.

Als buro voor tuin- en landschapsarchitectuur  maken wij plannen voor o.a. tuinen, parken, pleinen, terreinen, woon- en werkomgevingen, stedelijk gebied en landschap. Kortom, alles wat je buiten ziet!

Onze vormgevers en technisch ontwerpers adviseren, ontwerpen, tekenen en rekenen aan projecten op verschillende schaalniveaus. Enthousiasme, creativiteit, betrokkenheid, zorgvuldigheid en snelheid vinden wij als team belangrijk.

Ontwerp, techniek en beheer zijn onze drie basiswerkvelden. Wij ervaren het als een voordeel dat wij zelf onze ontwerpen begroten, het bijbehorende bestek schrijven en betrokken zijn bij  uitvoering en beheer. Behoud van de visuele kwaliteit, bruikbaarheid en beheerbaarheid is daarmee gewaarborgd.

Belangrijk in ons werk is de Genius Loci, de eigenheid of het karakter van de plek. Deze wordt als uitgangspunt gebruikt bij de planvorming. Karakteristieke landschapskenmerken, cultuurhistorische waarden zijn van belang.Daarbij kijken wij verder dan de plek zelf. Wij leggen verbanden met ondergrond en omgeving en denken na over de gewenste ontwikkeling, ook samen met bewoners en betrokkenen.

Buro Ruimte & Groen verloochent daarbij haar Zeeuwse afkomst niet. Het Zeeuwse landschap dient niet alleen als werkomgeving, maar is ook een belangrijke inspiratiebron!

ONS
LAATSTE
NIEUWS

  • Daktuin Vestetuin - Tholen

ONZE
RECENTE
PROJECTEN

  • Watermolenpark en Waterland - Roosendaal
  • Woonwijk Zuidhoek - Kapelle
  • Hotspots - Zeeuws-Vlaanderen
  • Dorpscentrum en plein - Kwadendamme