Project omschrijving

PROJECTEN

Bos- en natuurgebied – Dishoek

Opdrachtgever: Dienst Landelijk Gebied / Provincie Zeeland

Jaar planontwikkeling: 2004

Jaar realisatie: 2005

Projectnummer: 0408

In de binnenduinrand van Walcheren is een ca 40 ha groot bos- en natuurgebied ontstaan. De specifieke omstandigheden (oa zoute kwel, ligging aan de kust) van de plek zijn leidend geweest voor het ontwerp. Het gebied bestaat uit een afwisseling van besloten (bos, duinstruweel) en meer open gebieden (schrale graslanden met drinkpoelen). Daarbij is de oorspronkelijke landschapsopbouw met poelen en kreekruggen uitgangspunt geweest. Het bos is op de hoger gelegen kreekruggen gesitueerd, graslanden en poelen in de lager gelegen poelgronden.

De recreatief aantrekkelijke kuststrook is deels toegankelijk gemaakt middels een netwerk vanwandel-, fiets- en ruiterpaden. Deze sluiten aan de zuidzijde aan op het bos- en natuurgebied Nolle-Westduin, aan de noordzijde op het bos Biggekerke.

Archeologische vindplaatsen zijn ingepast in het ontwerp: een lichte heuvel verraad de plek waarbij een informatiepaneel duidelijk maakt wat hier geweest is. Aan de Zwaanweg is een ‘bos van de Toekomst’ aangelegd, dit is een speciale bomenweide met herinneringsbomen. Het gebied is in beheer bij Staatsbosbeheer.