Image Image Image Image Image

Het Zeeuwse landschap is uniek. Nieuwe ontwikkelingen moeten daarom zorgvuldig ingepast worden in het landschap. Voordurend is er vraag naar nieuwe ontwikkelingen in het buitengebied, zoals de bouw van nieuwe en grotere schuren, bedrijfsvestiging, maar ook nieuwe initiatieven als zonnepanelen, windmolens en aquacultuur die invloed hebben op de verschijningsvorm van het landelijk gebied. Om deze ontwikkelingen mogelijk te maken is een goede inpassing in het landschap vereist. Het opstellen van een (landschappelijk) inpassingsplan is daarom noodzakelijk. Naast de wensen en eisen vanuit de opdrachtgever is kennis vereist van de karakteristieken van het omringende landschap. Uitdaging is om de karakteristieken van het gebied in te zetten als ontwerpmiddel bij de inpassing. Naast het aanbrengen van beplanting kan hierbij ook gedacht worden aan dijk)taluds, waterpartijen en overige inrichtingselementen. Regelmatig komt daarbij ook de vereveningsopgaaf ‘rood voor groen’ om de hoek kijken. De Provincie Zeeland laat met het vaststellen van het Omgevingsplan 2012-2018 meer activiteiten in het buitengebied toe. Deze extra dynamiek moet echter samengaan met een versterking van de omgevingskwaliteiten. Alleen dan kan er sprake zijn van een duurzame ontwikkeling van Zeeland en boet het landelijke karakter van Zeeland niet aan waarde in. Wie in het buitengebied een economische activiteit wil ontplooien en daarbij de omgevingskwaliteiten aantast, moet deze aantasting verevenen. Dit kan op verschillende manieren, maar moet altijd een investering zijn in het landschap, natuur of milieu en in verband staan met het initiatief. waarmee een landschappelijke meerwaarde ontstaat die ook positief is voor het bedrijf zelf.
Heeft u te maken met eisen ten aanzien van landschappelijke inpassing, verevening of een erfbeplantingsplan? Informeer naar de mogelijkheden! Wij denken graag met u mee…